nobody

نقض حفاظت حالت SSP-Session : اين اتفاق ممکن است با تغيير دستي آدرس URL که حاوي چک سام( کد کنترلي) بوده و يا اينکه با استفاده از يک لينک با چک سام( کد کنترلي) نادرست يا اشتباه رخ داده باشد. اگر ش